PROVOZNÍ ŘÁD ATRAKCE VZDUCHOVÉ TRAMPOLÍNY

1. Vstup na vzduchové trampolíny je na vlastní nebezpečí.

2. Provozní doba trampolín koresponduje s provozní dobou „Sport-baru Na Hvězdě“.

3. Vstupem na trampolíny návštěvník souhlasí s provozním řádem, jeho dodržováním a je současně povinen dbát všech pokynů provozovatele.

4. Všichni návštěvníci trampolíny se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům a zraněním, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu.

5. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu (rodičů, zákonných zástupců, aj.).

6. V areálu jsou umístěny dvě trampolíny (viz. plánek). Trampolína A je určena pro děti od 4 do 8 let a má kapacitu 15 uživatelů, trampolína B je určena pro děti od 9 do 15 let a má kapacitu 20 uživatelů.

7. Vstup na trampolínu je zakázán:

· bez úhrady vstupného;

· v jakémkoli typu obuvi;

· bez dohledu rodičů či jiné dospělé osoby;

· s jídlem, pitím (všeho druhu) nebo žvýkačkou;

· v jakémkoli typu brýlí;

· se zvířaty;

· s jakýmikoli předměty v ruce (ostré, horké, aj.), které by mohly poškodit trampolínu;

· v oblečení obsahujícím jakékoli prvky (cvočky, zipy, aj.), které by mohly poškodit povrch trampolíny, případně obsahujícím v kapsách špičaté nebo ostré předměty;

· v nevhodném počasí, kdy je povrch trampolíny kluzký či jinak nezpůsobilý (déšť, rosa)

· po dobu, kdy je prováděna údržba (nafukování, vyfukování, kontrola tlaku a těsnosti);

· pokud je trampolína zjevně mimo provoz (vypuštěný stav);

· osobám, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití této atrakce zhoršit.

8. Při užití trampolíny je nutno dále dbát následujících pravidel:

· trampolína je určena pouze na poskakování;

· na trampolíně je zakázáno skákat salta, kotrmelce a jiné potenciálně nebezpečné skoky;

· trampolínu nelze používat pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek;

· chovat se na trampolíně ohleduplně k ostatním návštěvníkům trampolíny;

· nenajíždět in-line bruslemi, koly, skaty, koloběžkami, tříkolkami a jinými prostředky, které by mohly poškodit povrch trampolíny.

· je zakázáno jakkoliv házet kamínky, které slouží jako bezpečná zóna

9. Při nerespektování tohoto provozního řádu může být návštěvník vyloučen s užívání trampolíny bez náhrady vstupného personálem provádějícím dohled.

10. V případě poškození trampolíny plynoucí z nedodržení jakéhokoli ustanovení provozního řádu je návštěvník trampolíny povinen vzniklou škodu v plné výši uhradit.

11. Zjištěné závady popř. nevhodné chování jiných návštěvníků trampolíny ihned oznamte na provozním baru.

12. Za odložené věci zodpovídá doprovod dítěte

Provozovatel:

Nuclears z.s.
Na Hvězdě 1388,
Třebíč 67401
IČ : 26596792

Vlastník: totožný s provozovatelem

Odpovědný vedoucí: Kateřina Macháčková
Kontakty: 731166092
První pomoc: 155 (zdravotnická záchranná služba)